Klientu apkalpošanas centrs: t. 671-144-40, info@rimpeks.lv
Reģistrācija
 

Loterijas "Piedalies un laimē 3M produktu komplektu!" noteikumi.

2013-05-07

SIA RIMPEKS KP “Piedalies un laimē 3M produktu komplektu!” LOTERIJAS NOTEIKUMI:

1. “Piedalies un laimē 3M produktu komplektu!” preču loterijas organizētājs ir SIA “Rimpeks KP”, reģistrācijas numurs: 40003267139, juridiskā adrese: Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073 (turpmāk tekstā Loterijas rīkotājs).

2. Loterijas norises sākuma datums ir 2013.gada 07.maijs. Loterijas norises beigu datums ir 2013.gada 04.jūnijs.

3. Loterijas norises teritorija ir Latvijas Republika.

4. Loterijā var piedalīties ikviena juridiska persona, izņemot SIA “Rimpeks KP” produkcijas izplatītājus (turpmāk tekstā Loterijas dalībnieks).

5. LAIMESTU FONDS UN IZREDZES LAIMĒT
5.1. Loterijas laimestu fonds (turpmāk tekstā Loterijas balva) ir 3M produktu komplekts; 12 (divpadspmit) vienības.

3M produktu komplektā ietilpst: CD75 galda organizators kopā ar 2 (diviem) Post-it® z-lapiņu blociņiem (izmērs 76x127mm), 1 (vienu) Scotch® Magic™ līmlenti, 3 (trim) Post-it® „Strong” indeksiem un vienu Post-it® 680 indeksu blociņu; 3M MW310LE datorpeles paliktnis ar ergonomisku atbalstu (izmērs 22x23cm); Scotch-Brite® HI-TECH mikrošķiedras lupatiņa (izmērs 32x32cm).

Nr. p.k. Laimestu nosaukums Viena laimesta vērtība
(LVL, ieskaitot PVN)
Skaits Laimestu vērtības summa
(LVL, ieskaitot PVN)
1. 3M produktu komplekts* 27,2458 12 326,95
Kopā: 326,95

Kopējā laimestu fonda vērtība ir LVL 326,95 (trīs simti divdesmit seši lati un 95 santīmi), ieskaitot PVN.

5.2. Prognozētais Loterijas dalībnieku skaits ir 240. Loterijas dalībnieka iespēja iegūt Loterijas balvu ir 12 pret visiem Loterijas preču pircējiem, kas veiks reģistrāciju doto loterijas noteikumu paredzētājā kārtībā, prognozējot, 12 pret 240.

6. LOTERIJAS NORISES KĀRTĪBA UN PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI, PIETEIKŠANAS TERMIŅI
6.1. Lai piedalītos Loterijā, no 2013.gada 07.maija līdz 2013.gada 31.maijam jāiegādājās jebkuru Post-it® vai Scotch® zīmolu produktu, vismaz vienu vienību, un no 2013.gada 07.maija līdz 2013.gada 31.maijam plkst. 23:59 jāreģistrējas Loterijai, aizpildot reģistrēšanas anketu mājas lapā www.rimpeks.lv. Anketā jānorāda Loterijas dalībnieka nosaukums, rēģistrācijas numurs, pirkuma čeka vai pavadzīmes numurs, kontaktpersonas , kura ir pilnvarota saņemt balvu, vārds, uzvārds, kontakttālrunis.

6.2. Viens Loterijas dalībnieks var veikt tikai vienu reģistrāciju, reģistrējot tikai vienu pirkuma čeku vai pavadzīmes numuru. Rēgistrētā pirkuma čekā vai pavadzīmē ir jābūt norādītam vismaz vienam Post-it® vai Scotch® zīmolu produktam. Attiecīgi, viens Loterijas dalībnieks var laimēt tikai vienu balvu. Ja Loterijas dalībnieks reģistrē vairākus pirkuma čeku vai pavadzīmju numurus, vai vienu un to pašu pirkuma čeka vai pavadzīmes numuru vairākkārt, tad par derīgu tiks uzskatīts un Loterijā piedalīsies tās dokuments (pirkuma čeks vai pavadzīme), kas tiks reģistrēts pirmais.

6.3. Loterijai pieteiktais pirkuma čeks vai pavadzīme Loterijas dalībniekam jāsaglabā līdz Loterijas noslēgumam, un, ja Loterijas dalībnieks laimē Loterijas balvu, tad līdz Loterijas balvas saņemšanai.

7. LOTERIJAS DALĪBNIEKU IZDEVUMI Reģistrācija www.rimpeks.lv ir bezmaksas. Loterijas dalībniekiem, lai piedalītos Loterijā nav paredzēti papildus izdevumi.

8. LOTERIJĀ LAIMĒJUŠO PERSONU NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA, VIETA UN DATUMS
8.1. Loterijas balvu izloze starp Loterijas dalībniekiem notiek 2013.gada 03.jūnijā plkst. 10:00, Loterijas rīkotāja telpās - Pildas ielā 16, Rīgā, izlozejot 12 (divpadsmit) Loterijas balvas.

8.2. Pirms izlozes Loterijas rīkotājs elektroniski izveido visu Akcijas dalībnieku sarakstu, kuri veica reģistrāciju www.rimpeks.lv atbilstoši 6.1., 6.2. pantu noteikumiem, katram piešķirot kārtas numuru.

8.3. Divpadsmit laimētāji tiek noteikti pēc nejaušības principa, izlozējot laimētājus ar datorprogrammas palīdzību, izmantojot Microsoft Office Excel gadījuma skaitļu ģeneratora funkciju „RANDBETWEEN”.

9. LOTERIJĀ LAIMĒJUŠO PERSONU IZSLUDINĀŠANAS KĀRTĪBA, VIETA UN DATUMS:
9.1. Aizpildot reģistrēšanas anketu mājas lapā www.rimpeks.lv, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka Loterijas rīkotājs drīkst izmantot viņu datus Loterijas laimētāju noteikšanai un to publicēšanai www.rimpeks.lv.

9.2. Loterijas laimētāji tiek publicēti nākama darba dienā pēc izlozes mājas lapā www.rimpeks.lv līdz plkst. 23:59.

9.3. Ar laimētājiem Loterijas rīkotājs sazināsies personiski nākama darba dienā pēc izlozes, zvanot uz laimētāja norādīto tālruņa numuru un vienosies par balvas saņemšanu.

10. KĀRTĪBA, KĀDĀ NOTIEK PIETEIKŠANĀS UZ AKCIJAS BALVU UN KĀDĀ TO IZSNIEDZ:
10.1. Loterijas balvas varēs saņemt Loterijas rīkotāja telpās - Pildas ielā 16, Rīgā, precīzu laiku iepriekš saskaņojot.
10.2. Lai saņemtu balvu, izlozes laimētājiem jāuzrāda mājas lapā www.rimpeks.lv reģistrēto Loterijas pirkuma apliecinošo dokumentu.
10.3. Loterijas balvas tiek nodotas lamējušiem, parakstot nulles vērtības pavadzīmi.
10.4. Ja laimētājs nevar uzrādīt reģistrēto Loterijas pirkuma apliecinošo dokumentu, vai šis dokuments neatbilst 6.2 punktam, balva netiek izsniegta.
10.5. Loterijas balvas var saņemt līdz 2013.gada 28.jūnijam. Pēc 2013.gada 28.jūnija balvas vairs netiks izsniegtas.
10.6. Loterijas balva netiek mainīta pret citu mantu vai izmaksāta skaidrā naudā.
10.7. Loterijas laimētājs ir tiesīgs atteikties no Loterijas balvas.

11. PRETENZIJU IESNIEGŠANA Visas pretenzijas, saistītas ar Loterijas rīkošanu, jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājam (Dārzciem iela 60, Rīga, LV-1073) līdz 2013.gada 05.jūlijam, pievienojot visu dokumentu kopijas, kuras tiek atrunātas pretenzijā. Atbilde uz pretenzijām tiek sniegta rakstiski 10 darba dienu laikā no iesniegšanas dienas.

12. PERSONAS, KURAS NEDRĪKST PIEDALĪTIES LOTERIJĀ Loterijā nevar piedalīties fiziskās personas un SIA Rimpeks KP piedāvatās produkcijas izplatītāji (vairumtirgotāji), kā arī SIA „Rimpeks KP” un SIA „3M Latvija” darbinieki un viņu ģimenes locekļi.

13. Ar izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.rimpeks.lv.

 


Copyright 2007 SIA “Rimpeks KP”
All rights reserved. True-Vision