Klientu apkalpošanas centrs: t. 671-144-40, info@rimpeks.lv
Reģistrācija
 

Loterijas “Veic pirkumu www.rimpeks.lv un laimē biroja preces 100 latu vērtībā!” noteikumi

2013-09-01

1. “Veic pirkumu www.rimpeks.lv un laimē biroja preces 100 latu vērtībā!” preču loterijas organizētājs ir SIA “Rimpeks KP”, reģistrācijas numurs: 40003267139, juridiskā adrese: Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073 (turpmāk tekstā Loterijas rīkotājs).

2. Loterijas norises sākuma datums ir 2013.gada 02.septembris. Loterijas norises beigu datums ir 2013.gada 04.oktobris. 

3. Loterijas norises teritorija ir Latvijas Republika.  

4. Loterijā var piedalīties ikviena juridiska persona, izņemot SIA “Rimpeks KP” produkcijas izplatītājus (turpmāk tekstā Loterijas dalībnieks).

 

5. LAIMESTU FONDS UN IZREDZES LAIMĒT

5.1. Loterijas laimestu fonds (turpmāk tekstā Loterijas balva) ir jebkuras laimētāju  izvēlētas biroja preces 100 latu (142,29 euro) vērtībā* no sortimenta, kas tiek piedāvāts interneta veikalā www.rimpeks.lv un kas pasūtīšanas brīdī ir pieejamas SIA”Rimpeks KP” noliktavā. 

*rēķinot mazumtirdzniecības cenās, kas tiek atspoguļotas www.rimpeks.lv nereģistrēto lietotāju zonā.

>Nr.p.k. Laimestu nosaukums Viena laimesta vērtība  Skaits Laimestu vērtības summa 
LVL,
ieskaitot PVN
EUR,ieskaitot PVN
LVL, ieskaitot PVN EUR, ieskaitot PVN
1. Biroja preces 100 latu (142,29 EUR)vērtībā pēc laimētāja izvēles no www.rimpeks.lv interneta veikala sortimenta. 100,00 142,29 3 300,00 426,86
Kopā 300,00 426,86>

1. Biroja preces 100 latu (142,29 euro) vērtībā pēc laimētāja izvēles no www.rimpeks.lv interneta veikala sortimenta. 100,00 142,29 3 300,00 426,86

Kopā: 300,00 426,86

 

Kopējā laimestu fonda vērtība ir  LVL 300,00 (trīs simti lati un 00 santīmi), ieskaitot PVN vai EUR 426,86 (četri simti divesmit seši euro un 86 eurocenti), ieskaitot PVN.

 

5.2. Prognozētais Loterijas dalībnieku skaits ir 250. Loterijas dalībnieka iespēja iegūt Loterijas balvu  ir 3 pret visiem Loterijas preču pircējiem, kas veiks reģistrāciju doto loterijas noteikumu paredzētājā kārtībā, prognozējot, 3 pret 250.

 

6. LOTERIJAS  NORISES KĀRTĪBA UN PIEDALĪŠANĀS NOSACĪJUMI, PIETEIKŠANAS TERMIŅI

6.1. Lai piedalītos Loterijā, no 2013.gada 02.septembra līdz 2013.gada 30.septembrim SIA „Rimpeks KP” interneta veikalā www.rimpeks.lv jāveic pirkums, kura kopējā summa ir vismaz 30 lati**, ieskaitot PVN, un no 2013.gada 02.septembra līdz 2013.gada 02.oktobrim plkst. 23:59 jāreģistrējas Loterijai,  aizpildot reģistrēšanas anketu mājas lapā www.rimpeks.lv. Anketā jānorāda Loterijas dalībnieka nosaukums, rēģistrācijas numurs, pavadzīmes numurs, kontaktpersonas , kura ir pilnvarota saņemt balvu, vārds, uzvārds, kontakttālrunis.

**30 lati – vienreizējā pirkuma summa.

6.2. Viens Loterijas dalībnieks var veikt tikai vienu reģistrāciju, reģistrējot tikai vienu pavadzīmes numuru. Rēgistrētā pavadzīmē preču summai ir jābūt vismaz 30Ls un pirkumam jābūt noformētam www.rimpeks.lv interneta veikalā. Attiecīgi, viens Loterijas dalībnieks  var laimēt tikai vienu balvu. 

Ja Loterijas dalībnieks reģistrē vairākus pavadzīmju numurus, vai vienu un to pašu pavadzīmes numuru vairākkārt, tad par derīgu tiks uzskatīts un Loterijā piedalīsies tās dokuments, kas tiks reģistrēts pirmais.

6.3. Loterijai pieteiktā pavadzīme Loterijas dalībniekam jāsaglabā līdz Loterijas noslēgumam, un, ja Loterijas dalībnieks laimē Loterijas balvu, tad līdz Loterijas balvas saņemšanai.

 

7. LOTERIJAS DALĪBNIEKU IZDEVUMI

Reģistrācija www.rimpeks.lv ir bezmaksas. Loterijas dalībniekiem, lai piedalītos Loterijā nav paredzēti papildus izdevumi.

 

8. LOTERIJĀ LAIMĒJUŠO PERSONU NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA, VIETA UN DATUMS

8.1. Loterijas balvu izloze starp Loterijas dalībniekiem notiek 2013.gada 03.oktobrī plkst. 12:00, Loterijas rīkotāja telpās - Pildas ielā 16, Rīgā, izlozejot 3 (trīs) Loterijas balvas.

8.2. Pirms izlozes Loterijas rīkotājs elektroniski izveido visu  Loterijas dalībnieku sarakstu, kuri veica reģistrāciju www.rimpeks.lv atbilstoši 6.1., 6.2. pantu noteikumiem, katram piešķirot kārtas numuru.

8.3. Laimesta ieguvēji tiks noteikti pēc nejaušības principa, izvēlkot laimētāju numurus ar roku.

 

9. LOTERIJĀ LAIMĒJUŠO PERSONU IZSLUDINĀŠANAS KĀRTĪBA, VIETA UN DATUMS:

9.1. Aizpildot reģistrēšanas anketu mājas lapā www.rimpeks.lv, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka Loterijas rīkotājs drīkst izmantot viņu datus Loterijas laimētāju noteikšanai un to publicēšanai www.rimpeks.lv. 

9.2. Loterijas laimētāji tiek publicēti nākama darba dienā pēc izlozes mājas lapā www.rimpeks.lv līdz plkst. 23:59.

9.3. Ar laimētājiem Loterijas rīkotājs sazināsies personiski nākama darba dienā pēc izlozes, zvanot uz laimētāja norādīto tālruņa numuru un vienosies par balvas saņemšanu.

 

10. KĀRTĪBA, KĀDĀ NOTIEK PIETEIKŠANĀS UZ AKCIJAS BALVU UN KĀDĀ TO IZSNIEDZ:

10.1. Loterijas balvas tiks piegādātas laimētāju telpās, iepriekš saskaņojot izvēlēto biroja preču sortimentu un piegādes laiku. 

10.2. Lai saņemtu balvu, izlozes laimētājiem jāuzrāda mājas lapā www.rimpeks.lv reģistrēto Loterijas pirkuma apliecinošo dokumentu. 

10.3. Loterijas balvas tiek nodotas lamējušiem, parakstot nulles vērtības pavadzīmi.

10.4. Ja laimētājs nevar uzrādīt reģistrēto Loterijas pirkuma apliecinošo dokumentu, vai šis dokuments neatbilst 6.2 punktam, balva netiek izsniegta.

10.5. Loterijas balvas var saņemt līdz 2013.gada 30.oktobrim. Pēc 2013.gada 30.oktobra balvas vairs netiks izsniegtas.

10.6. Loterijas balva netiek mainīta pret citu mantu vai izmaksāta skaidrā naudā.

10.7. Loterijas laimētājs ir tiesīgs atteikties no Loterijas balvas.

 

11. PRETENZIJU IESNIEGŠANA

Visas pretenzijas, saistītas ar Loterijas rīkošanu, jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājam (Dārzciem iela 60, Rīga, LV-1073) līdz 2013.gada 08.novembrim, pievienojot visu dokumentu kopijas, kuras tiek atrunātas pretenzijā. Atbilde uz pretenzijām tiek sniegta rakstiski 10 darba dienu laikā no iesniegšanas dienas.

 

12. PERSONAS, KURAS NEDRĪKST PIEDALĪTIES LOTERIJĀ

Loterijā nevar piedalīties fiziskās personas un SIA Rimpeks KP piedāvatās produkcijas izplatītāji (vairumtirgotāji). 

 

13. Ar izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.rimpeks.lv.

 


Copyright 2007 SIA “Rimpeks KP”
All rights reserved. True-Vision