Центр обслуживания клиентов: т. 671-144-40, info@rimpeks.lv
Регистрация
 

Jaunums! Br?num-mape, kuras izm?rs piel?gojas dokumentu daudzumam!

2017-02-15

?sts atradums birojam!

Br?nummape, kuras izm?rs piel?gojas dokumentu daudzumam!

 

 

 

 

Main?ms mapes muguri?as platums

Mapes muguri?a papl?šan?s no 1 l?dz pat 10 cm! Map? var ievietot l?dz 800
lapam (80 g/m2),vai l?dz 1000 lap?m (70 g/m2).

 

 

 

Vietas ekonomija plauktos

Standarta map?m-re?istriem ir fiks?ts muguri?as platums. L?dz ar to, standarta mapes aiz?em zin?mu vietu
plauktos neatkar?gi no t?, vai map? ir ievietoti tikai p?ris dokumenti, vai mape ir piln?b? piepild?ta.
Savuk?rt, Zero Max mape paplašin?s attiec?gi ievietotam dokumentu apjomam. Zero Max mape ir tik plata, cik
dokumentu taj? ir ievietots. Ar Zero Max map?m J?s b?tiski ekonom?jiet vietu plauktos.

 

 

?rta dokumentu ievietošana

Lai attais?tu dokumentu aizdari, pavelciet dzelteno meh?nismu uz augšu. Dokumentu fiks?cija notiek ar
dzeltena meh?nisma piespiešanu.

 

 

 

Videi dradz?gs produkts

Zero Max mapes v?ki ir izgatavoti no 95% ottreiz?ji p?rstr?d?t?, stingra kartona. Plastik?ta aizdare ir izgatavota no
80% ottreiz?ji p?rstr?d?ta polipropil?na (PP).

 

 


Copyright 2007 SIA “Rimpeks KP”
All rights reserved. True-Vision